Regisztrációs feltételekÁltalános üzleti feltételek csomagküldő kiskereskedelem útján vásárolt termékekreA szerződés tárgya
A Szolgáltató által forgalmazott termék adás-vétele, távollévők között kötött szerződés alapján. A szolgáltató a megrendelés regisztrálása után kiszállítja az ügyfél által megrendelt árut utánvétes, vagy megrendelés leadásakor teljesített bankkártyás fizetés ellenében.
Ügyfél az ajánlatát a honlapon vagy más egyéb formában közzétett ajánlattételi felhívás alapján teszi meg, amely ajánlattételi felhívás elválaszthatatlan része jelen Általános Szerződési Feltételeket összefoglaló dokumentáció. Ügyfél az ajánlatát jelen Feltételek elfogadásával (a megrendelés során külön nyilatkozatban is megerősítetten) teszi. A létrejött szerződés része jelen Általános Szerződési Feltételekben megfogalmazott minden  feltétel, tekintettel arra, hogy az az ajánlattételi felhívás részekét képezi, így az ajánlat – külön kiemelt nyilatkozati formában is megerősítetten – tartalmazza, az Ajánlat szolgáltató általi elfogadásával pedig a szerződés részévé válik.
Amennyiben a Szolgáltatónak a megrendelés regisztrálása után jut tudomására, hogy hiba történt az ajánlattételi felhíváskor, bármely termék árával, szállíthatóságával kapcsolatban, a Szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja az ügyfelet a hibával kapcsolatban. Az ügyfél ezután a megváltozott feltételek mellett megerősítheti vételi szándékát, illetve elállhat az adás-vételtől. Egyéb esetben a Szolgáltató jogosult elállni a szerződéstől.

Szerződéskötés
A felkínált termék szállításáról szóló szerződés a Szolgáltató honlapján közzétett ajánlattételi felhívásra, az Ügyfél által tett ajánlat Szolgáltató általi elfogadásával jön létre. Az ügyfél lemond az esetleges elfogadói nyilatkozatról. A Szolgáltató az ügyfelet a szerződéskötési ajánlatának elfogadásáról telefonos megrendelés esetén szóban, internetes megrendelés esetén az ügyfél által megadott e-mail címen, vagy legkésőbb a megrendelt áru leszállításának tényével értesíti.    
A szerződés a megrendelt áruk esetében Ügyfél ajánlatának Szolgáltató általi elfogadásával jön létre. Az ajánlat megtétele (megrendelés leadása) után történő elállás esetén Szolgáltató jogosult a kára, felmerült költsége, elmaradt haszna megtérítésére, amelynek összegét felek az ellenkező bizonyításáig a megrendelés végösszegében határoznak meg (További részletek a " Mit kell tudni az elállás jogáról?" pontban).

Ár
Az Ügyfél a termék Szolgáltató által közölt árát (ellenértékét) kizárólag forintban fizetheti meg. Az Internetes ajánlattételi felhívásban szereplő ár tartalmazza az Általános Forgalmi Adót, azonban nem tartalmazza a szállítási költségeket, és egyéb kiegészítő, így például csomagolási díjakat. Ennek pontos összege termékenként eltér, ezért erről a megrendelő a megrendeléskor értesül. A számlán az áru nettó értéke mellett ezek az adatok is szerepelnek.

Szerződés Teljesítése
Szolgáltató a Szerződést – alkalmazottai, vagy más egyéb közvetítő közbenjárásával – közvetlenül az Ügyfélnek teljesíti. Az Ügyfél, Szolgáltató által meghatározott keretek között, meghatározhatja a teljesítés időpontját, Szolgáltató köteles ezen időpont figyelembevételével teljesíteni. A Teljesítés helyére minden esetben az Ügyfél ajánlata az irányadó, annak hibás voltából felmerülő minden felelősség ügyfelet terheli.


Szavatosság, jótállás
A Szolgáltató garantálja, hogy a szerződés tárgyát képező termék a kiszállítás időpontjában rendelkezik a Szolgáltató ajánlattételi felhívásában meghatározott tulajdonságokkal, és nem rendelkezik olyan hiányosságokkal, amelyek az áru értékét vagy a rendeltetésszerű használatára való alkalmasságot csökkentik, vagy kizárják.
A Szolgáltató azokért a megígért tulajdonságokért felel, amelyet a honlapon külön biztosítottnak, vagy garantáltnak tüntetett fel. (pl. az ott szereplő termék színét a Szolgáltató nem garantálja) Olyan hiányosságokért nem vállal felelősséget, amelyek az ügyfél általi nem szakszerű használatra, vagy átlagon felüli igénybevételre vezethetők vissza. Az ügyfél közvetlenül az áru kézhezvételét követően, legkésőbb a kézhezvételtől számított 1 órán belül köteles a szállítás teljes körűségét, illetve esetleges hiányosságait megvizsgálni, és eltérések esetén a hiányosságokat haladéktalanul bejelenteni. Az áruk átvételét Szolgáltató minden esetben az ügyfél által aláírt átadás átvételi okirattal igazolja, Felek elsősorban annak tartalmát fogadják el valódinak, azzal ellentétes tények igazolása azt a felet terheli, aki arra hivatkozik.

Alkalmazott vonatkozó jogszabályok
A Szolgáltató és az ügyfelek közötti jogviszonyra, továbbá az adott üzleti feltételekre a hatályos magyar jogszabályokat, így különösen a Polgári Törvénykönyv és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A vevő minőségi kifogása esetén a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok, így különösen a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30) GKM rendelet. A távollevők között kötött szerződésekre a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet speciális rendelkezéseit kell alkalmazni.
Adatvédelmi szabályok
Szolgáltató – a hatályos jogszabályoknak megfelelően - 2 különböző adatbázist tart fenn.
•    Szolgáltató elsődleges adatbázisában való nyilvántartás, az oldalon történő regisztrációval létrejön, a létrejött és a regisztráció törléséig tart. Az adatbázis alapján szolgáltató tárolhatja Ügyfél megrendeléseit, címeit stb.
•    Szolgáltató Marketing célú adatbázisában történő adattároláshoz Ügyfél külön írásban hozzájárul. A Marketing célú adatbázis adattartalma az előző pontban felsoroltakon túl kiterjed minden olyan adatra, amely lehetőséget biztosít Szolgáltatónak, hogy bármilyen későbbi időpontban ajánlattételi felhívást tegyen Ügyfél számára.

Szolgáltató bármely adatbázisából az ügyfél külön kérésére köteles törölni ügyfél minden adatát.


Egyéb
Ha jelen szerződés egyes rendelkezései részben vagy egészben érvénytelenek, vagy a későbbiekben érvénytelenné válnak, az nem érinti a szerződés többi részének érvényességét. A felek erre az esetre kötelesek a hatályon kívüli szabályozás helyett olyan érvényes szabályozásban megállapodni, amely, amennyiben jogilag lehetséges, az érvénytelen szabályozás gazdasági célját figyelembe véve a felek jelen szerződésben kinyilatkoztatott érdekeinek a leginkább megfelel. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a szerződés a felek által előre nem látott joghézagot tartalmaz.